pakerler
Kiraz Han
Kiraz Han
Kiraz Hostelry
Kiraz Han, İstanbul Hanları ile ilgili yayın ve araştırmalarda yer almamakta ve yapım tarihi ile
ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Kuzeyindeki sur duvarıyla bütünleşip tek bir yapı
halini almıştır.1994 yılında Restorasyonu
yapılmıştır.