Üsküdar Doğancılar Konağı

İstanbul'un en eski semt­lerinden Üsküdar, tarihi bir mekana daha kavuştu. 19. yüzyıl Türk mimarisinin özel­liklerini taşıyan Doğancılar Konağı, Büyükşehir Belediyesi'nce restore edildi, İstanbul Büyükşehir Belediye­si Yapı işleri Müdürlüğü'nce 95 yılı sonlarında başlayan restorasyon çalışmaları sıra­sında konağın klasik mimarisi korunmaya çalışıldı. 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Üsküdar Doğancılar Konağı, ana bina ve harem ol­mak üzere iki kısımdan oluşu­yor. Ayrıca avlusundaki sarnı­cı ve ek binalarıyla konak, ge­niş bir kullanım alanına sa­hip... Üç normal kat ve bir cihannuma katı olmak üzere dört kat­lı olan konağın harem bölü­mü ise iki kattan oluşmakta. Bahçe, kafeterya, sarnıç ve makine dairesi gibi bölümle­rin bulunduğu konakta ayrıca el sanatları galerisi de yer alı­yor. Avlu, gezi yollan ve çimlendi­rilmiş alanlarla yeşil bir çehre­ye bürünen Doğancılar Kona­ğı görenleri büyüleyecek bir görünüme kavuşturuldu. Konak cephelerindeki döne­me ait çeşitli motif ve süsle­meler tekrar elden geçirilir­ken, döneminin özelliğini ta­şıyan kat silmeleri, kat cephe sütunları ve boşlukları ile pencerelerdeki motifler aslına uy­gun hale getirildi. Tamamen ahşap bir yapı olan Doğancılar Konağı'nın iç du­varları bağdadi, üzeri rabitz teli ve katıklı sıva ile sıvandı. Bendesi taksimatlı, çıtak ve göbekli motiflerden oluşan ta­vanlar tamamen yenilenirken, meşe döşemeler dönemine uygun olarak tümüyle gözden geçirildi. Bu türden ahşap yapıların en büyük düşmanı olan elektrik kaçaklarına karşı elektrik tesisatı da tamamen yanmaz İthal malzeme kullanılarak yangın güvenliği sağlandı. Binanın ısıtma sistemi fan coil cihazla­rı ile yenilendi. Yapı İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü ve hiç bir masraf­tan kaçınılmayan restorasyon çalışmalarına 122 milyar TL harcandı. Bir tarihi mekanı daha gelecek kuşaklara kazandırmanın gu­rurunu yaşayan Büyükşehir Belediyesi, Doğancılar Konağı'nı İstanbulluların beğenisi­ne sunmakta...